به نام خالق قهرمانان

سلام اسطوره معنوی من، قهرمان کشورم! 

صدای شجاعت دلاورانه و حسینی ات در رسانه های بی امان جهان پیچید.

قد علم کردی وسرت را بالا بردی که به ما بفهمانی حق جویی و مبارزه با یزدیان افتخاریست که هرکسی از پس این مسئولیت برنمی آید.چه بسا کسانی بودندکه یزدی شدند و بزدلانه جازدند.

تو و دوستانت به ما فهماندید که حسینی بودن به سخن های کوبنده پای رسانه ها نیست،عملیست در میدان جهاد وهم قدم شدن با پیک حق و این عمل خدا پسندانه چشمی می خواهد از جنس خورشید و دلی می خواهد از جنس تدبیر محمد رسول خدا(ص)، مهربانی علی شیر خدا(ع)و صبری از صبر حسن(ع)و استقامتی از جنس حسین(ع) وتو این را خوب درک کردی و جایگاهت را یافتی.امروز روح بلند  نگاه بانان ومدافعان حرم شاهد بر اندازی گروه یزدی تبار داعش هستند.

واین گروه ظالم چه وحشیانه خندهای شیرین کودکان معصوم و زنان ومردان را از چهرشان دزدیدند و شما آمدید تا به این ظلم پایان دهید.

امروز پدران و مادران کشورشان به تو و دوستانت و ارمانهایتان     می بالند و فرزندان این سرزمین همچون من و تو را اسطوره ی خود می داند و تو افتخار کشورهای مسلمان و همچنین خانواده ی باگذشت خود هستی.

راستی برادر مهربان سخن زیبایت را فراموش نکردیم که پدارنه به پسر کوچکت گفتی:عزیزم راه خدا که راه من است را ادامه دهی وکاری کنی که خدا عاشق تو شود و اما امروز ما جوانان عهدی بستیم تا وصیتت را الگو قرار دهیم، کاری کنیم که خدا عاشق ما شود.

این روزها شما قهرماترین قهرمانانید و دوباره این جمله زیبا زنده می شود:امروز آزادیست جای شهدا خالیست.