چشمهایش مخزن الاسرار

کیمیاگرفریاد بی صدا

دور ایران بایک نگاه 

چشمهایش 

دو واحد عشق

درد شیرین

رنج و سرمستی

چشمهایش

برهان قاطع

عین الیقین

بزم وصال

چشمهایش

مناجات نامه

ریاض الشعرا

زاد العارفین

چشمهایش

تسخیر ناپذیر

غرور وازادی

چشمهایش

سربداران

کل یوم عاشورا

کل ارض کربلا

چشمهایش

جای پای خورشید

پنجره ای به حرم

روزنه ای به خدا 

چشمهایش

ما هیچ،مانگاه