خدا 

آنقدر خوب که باهر مقدار بار سنگین گناه اگر پشیمان شویم و توبه      کنیم باز هم مهربانانه مارا می بخشد و انقدر بخشنده است  

 که بازفرصت جبران را در اختیارمان می گذارد 

اری خدای خوبی داریم

خدایی که مشتاقانه مارا می نگرد

با چنین خدای بخشنده و مهربانی

ناامیدی از درگاهش معنایی ندار